Ze u017eeleza a oceli, du00edru v trhu zacelu00ed...
Ze u017eeleza a oceli, du00edru v trhu zacelu00ed...

Zásady ochrany osobních údajů

Společnost TSE spol. s.r.o. (Mánesova 74/390, 371 52 České Budějovice, IČO:15771946) a její dceřiné společnosti (dále jen TSE spol. s r.o.), jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů touto společností, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů společností TSE spol. s r.o.

TSE spol. s r.o. zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména tedy v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen GDPR), dále též v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, zejména tedy v souladu s Úmluvou o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat č. 108, vyhlášená pod č. 115/2001 Sb. m. s., a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy.

Účel a rozsah zpracování osobních údajů:

TSE spol. s r.o. zpracovává pouze přesné osobní údaje, které získal v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (dále jen ZOOÚ) a GDPR, přičemž tyto osobní údaje TSE spol. s r.o. shromažďuje a zpracovává pouze za stanoveným účelem, v níže uvedeném rozsahu, po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu stanovenou obecně právním předpisem, pokud příslušný právní předpis uchování vyžaduje i pokud k uzavření smlouvy nedojde.

Základní účely zpracování osobních údajů společností TSE spol. s r.o.:

 • plnění smlouvy a poskytování služeb
 • zajištění propojení a přístupu k sítím
 • zajištění provozních činností
 • účetní a daňové účely
 • identifikace zneužívání sítí nebo služeb (tj. opakované prodlení se zaplacením ceny nebo uskutečnění obtěžujícího volání)
 • vymáhání pohledávek
 • zpřístupnění lokalizačních údajů a volání na čísla tísňového volání
 • splnění právní povinnosti
 • přímý marketing (informační a produktové kampaně)
 • vedení zákaznické evidence

Rozsah zpracování osobních údajů společností TSE spol. s r.o.

TSE spol. s r.o. zpracovává osobní údaje v následujícím rozsahu:

 • identifikační údaje: titul, jméno, příjmení, datum narození, číslo průkazu totožnosti, rodné číslo, příp. IČ
 • adresní údaje: adresa trvalého, příp. přechodného bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, adresa odběrného místa, telefon, emailová adresa
 • další osobní údaje: číslo bankovního účtu, údaje o platební morálce zákazníka, číslo zákaznického účtu, informace získané na základě odečtu měřicích zařízení, provozní a lokalizační údaje, a další osobní údaje plynoucí z konkrétní smlouvy či ze zákona

Zdroje osobních údajů:

TSE spol. s r.o. získává osobní údaje zejména od subjektu údajů v rámci jednání o uzavření smlouvy, příp. od třetích osob.

TSE spol. s r.o. vždy informuje subjekty údajů o tom, kdy je poskytnutí osobních údajů nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby a kdy je naopak dobrovolné, avšak poskytnutí takových osobních údajů usnadní vzájemnou komunikaci mezi subjektem údajů a TSE spol. s r.o. a také významně zefektivní poskytování služeb.

TSE spol. s r.o. dále získává osobní údaje z veřejných evidencí, od orgánů státní správy nebo na základě zvláštních právních předpisů.

TSE spol. s r.o. za účelem zvyšování kvality služeb, objektivity, prokazatelnosti a bezpečnosti, monitoruje a zaznamenává komunikaci se subjekty údajů (především telefonické hovory na zákaznické linky). Subjekt údajů je o této skutečnosti předem informován a je oprávněn tento postup odmítnout.

Zpracovatelé a příjemci:

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle TSE spol. s r.o. a jejích zaměstnanců zpracovávány také zpracovateli dceřiných společností, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s ZOOÚ a GDPR

TSE spol. s r.o. zpracovává osobní údaje manuálně i automaticky. Ochrana osobních údajů je
společností technicky a organizačně zabezpečena v souladu s ZOOÚ a GDPR. Stejné zabezpečení vyžaduje

TSE spol. s r.o. i od zpracovatelů osobních údajů.

TSE spol. s r.o. informuje, že osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů.

Práva subjektů údajů:

Subjekt údajů je oprávněn požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů o účelu zpracování osobních údajů, rozsahu, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, o zdrojích osobních údajů, o povaze automatizovaného zpracování, o zpracovatelích, o příjemcích, případně kategoriích příjemců osobních údajů.

TSE spol. s r.o. poskytne sdělení požadovaných informací bez zbytečného odkladu.

Subjekt údajů má právo kdykoliv požádat TSE spol. s r.o., aby jeho osobní údaje vymazal – má právo být zapomenut.

V případě, že subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že TSE spol. s r.o. nebo smluvní zpracovatel společností provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, je subjekt údajů oprávněn:

 • požádat TSE spol. s r.o. nebo jejího smluvního zpracovatele o vysvětlení;
 • požadovat, aby TSE spol. s r.o. nebo jeho smluvní zpracovatel odstranili takto vzniklý stav; zejména je subjekt údajů oprávněn požadovat blokaci, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. TSE spol. s r.o. vždy bez zbytečného odkladu informuje subjekt údajů o vyřízení jeho žádosti. Subjekt údajů má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Nařízení GDPR

TSE spol. s r.o. si tímto dovoluje informovat, že dne 25. května 2018 nabyde účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále jen GDPR, které bude přímo účinné i v rámci právního řádu České republiky. V návaznosti na tuto skutečnost bude tato Informace o zpracování osobních údajů aktualizována tak, aby ke dni 25. května 2018 zcela reflektovala novou právní úpravu ochrany osobních údajů fyzických osob upravenou v GDPR.

Vymezení užitých pojmů:

osobní údaj – osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů; subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat

subjekt údajů – subjektem údajů je fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují;

správce – správcem je každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj

zpracovatel – zpracovatelem je každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověření správcem zpracovává osobní údaje podle tohoto zákona

příjemce – příjemcem je každý subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny;

zákazník – zákazníkem je právnická nebo fyzická osoba, s níž má TSE spol. s r.o. uzavřen smluvní vztah;

provozní údaje – provozními údaji se rozumí jakékoli údaje zpracovávané pro potřeby přenosu zprávy sítí elektronických komunikací nebo pro její účtování. Zejména se pak jedná o: volající a volané číslo, časový údaj začátku a konce spojení, druh poskytnuté služby, cenu poskytnuté služby, typ přístupu k internetu, identifikaci koncového zařízení, konfigurační údaje, způsob a objem využívání služeb;

lokalizační údaje – lokalizačními údaji se rozumí jakékoli údaje zpracovávané v sítích nebo službou, které určují zeměpisnou polohu telekomunikačního koncového zařízení uživatele služby. Zejména se pak jedná o identifikaci koncového bodu sítě, ke kterému je zákazník připojen;

zpracování osobních údajů – zpracováním osobních údajů je jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky; zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace;

veřejná evidence – veřejnou evidencí je pro účely tohoto dokumentu (i) veřejný rejstřík dle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů a další registry ve smyslu č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

Vaši spokojenost zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás odeberete naše výrobky / zboží/, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti neodmítnete zasílání našich obchodních sdělení nebo neodvoláte svůj dříve udělený souhlas, na což máte právo. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, který pro tyto účely zpracovává informace o zakoupeném zboží a vaši e- mailovou adresu.

Za společnosti:

TSE spol. s r.o. /IČO 15771946/ 

TSE ELECTRONICS spol. s r.o. /IČO 48203904/

TSE CB spol. s r.o.  /IČO 25155555/

KONTAKTY

T:  +420 386 721 117
medical@tse.cz

© TSE MEDICAL 2017